fbpx
露營裝備

連人帶羽絨睡袋 表演水中飄浮!

將啲戶外用品掉落水試下防水系數有幾高大家都睇得多啦,今次真係第一次見睡人袋,仲要係羽絨睡袋連埋個人推入水真係第一次見喇。最奇嘅係呢位兄台以睡袋蟲方式,唔划水唔踩水係可以浮喺水面一段時間,足以證明真係儲到唔少空氣喺入面,雖然我覺得佢個樣都有多少緊張。

其實攪咁多嘢,都係想介紹返 Hydrophobic 羽絨,係一種經過特別技術處理嘅羽絨,完全克服咗羽絨遇水即時乏效嘅硬傷。

片中示範 Hydrophobic Down 浸完水之後仲識澎漲返果下真係好有說服力。

雖然官方其實都唔係建議大家好似緊張男咁用黎飄浮,不過就令小弟都有興趣入手一個,然後力邀志願者進行呢個行刑式測試。